Wdrożenie innowacyjnej technologii druku

W roku 2007 nasza firma zrealizowała projekt „Wdrożenie innowacyjnej technologii druku fleksograficznego farbami interferencyjnymi w firmie ARPLAST” Polegający na zakupie 8-kolorowej maszyny fleksograficznej Ultraflex C.I. 1200 współfinansowany był przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z Budżetu Państwa 
W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, Działanie: III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw Umowa nr UDA-RPLD.03.02.00-00-048/09-00 z dnia 28.12.2009

LOGOTYPY_KOL_EFRR_pl

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA:

I. INFORMACJE OGÓLNE
1. Nazwa beneficjenta (udzielającego zamówienia):

ARPLAST Arkadiusz Walczyk
ul. Kresowa 7/9
95-200 Pabianice

2. Nazwa projektu:
„Uruchomienie produkcji innowacyjnej trójwarstwowej folii polietylowej metodą
rozdmuchu”
3. Oś priorytetowa i działanie:
Działania III.2: Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw, Oś
Priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa.
4. Przedmiot zamówienia:
Dostawa fabrycznie nowej linii technologicznej do produkcji folii trójwarstwowej

II. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:
1. W wyniku oceny ofert za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez CMG
SRL

Uzasadnienie:
Wybrana oferta dostała maksymalną ilość punktów w kategorii cena, a oferowany przez
nią sprzęt spełnia warunki określone w Zapytaniu Ofertowym.