Fundusze unijne

Firma ARPLAST Arkadiusz Walczyk otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pt. „Wdrożenie innowacji produktowej w Arplast Arkadiusz Walczyk”.

Cele projektu:
Projekt obejmuje innowacyjne rozwiązanie procesowe oraz produktowe związane z wdrożeniem nowego produktu – wielowarstwowego laminatu foliowego o najwyższych parametrach techniczno-użytkowych.
Produkt i technologia jego produkcji zostały opracowane w ramach prac B+R przeprowadzonych samodzielnie przez Wnioskodawcę. Wnioskodawca posiada wyłączne prawa do wdrażanych wyników prac B+R.
Projekt jest odpowiedzią na przeprowadzoną analizę rynku, zapotrzebowanie potencjalnych klientów (producentów produktów żywnościowych oraz przetwórców materiałów opakowaniowych konfekcjonujących gotowe opakowania) oraz realizacją strategii firmy opartej na wzmocnieniu pozycji konkurencyjnej na rynku międzynarodowym jako producenta produktów charakteryzujących się zaawansowaną technologią, nowatorskimi rozwiązaniami, wysoką jakością oraz atrakcyjną ceną. W celu wdrożenia innowacyjnego produktu niezbędne jest nabycie nowych środków trwałych (2 szt.) oraz oprogramowania (1 szt.).
Nowy produkt posiada cechy i funkcjonalności świadczące o innowacyjności w skali rynku międzynarodowego.
Wnioskodawca otrzymał listy intencyjne, w których klienci potwierdzają duże zainteresowanie i chęć nabycia nowego produktu.

Planowane efekty:
Efektem projektu będzie wdrożenie wyników prac B+R, które dotyczyły opracowania nowej receptury wielowarstwowego laminatu foliowego. W ten sposób wprowadzony zostanie do produkcji produkt, którego dotychczas nie produkowano. Dzięki realizacji projektu, poprzez wprowadzenie rozwiązania, które obecnie nie jest dostępne na rynku, Wnioskodawca w zdecydowany sposób umocnieni swoją pozycję wśród producentów materiałów opakowaniowych.
Projekt ma pozytywny wpływ na środowisko oraz jest pozytywny pod względem równych szans i niedyskryminacji.
Projekt obejmuje zastosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) oraz wzrost zatrudnienia w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy.
Realizacja projektu będzie miała pozytywny wpływ na realizację celów Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020 oraz Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030.
Projekt wpisuje się w inteligentne specjalizacje regionalne Województwa Łódzkiego.

Wartość projektu netto: 6 106 150,00 zł
Wartość kosztów kwalifikowanych: 6 100 000,00 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 2 999 980,00 zł

Zapytania ofertowe w ramach projektu:
1. Zapytanie ofertowe nr ARPLAST.01/12/16 z dnia 21.12.2016 r.

Poniżej zamieszczono dokumentację do zapytania ofertowego nr ARPLAST.01/12/16 na dostawę, instalację i uruchomienie maszyny fleksograficznej.
Uwaga: Termin składania ofert – do 31.01.2017 r. do godz. 15.00

Pliki do pobrania
zapytanie ofertowe nr ARPLAST.01-12-16.pdf (pdf)
formularz oferty.docx (docx)
zał. 1 oświadczenie o braku wykluczenia.docx (docx)
zał. 2 specyfikacja techniczna.docx (docx)
zał. 3 podwykonawstwo.docx (docx)
zał. 4 powiązania.docx (docx)

Informacja o wyniku postępowania ofertowego w oparciu o zapytanie ofertowe nr ARPLAST.01/12/16 dot. dostawy, instalacji i uruchomienia maszyny fleksograficznej
wynik postępowania ofertowego (pdf)

2. Zapytanie ofertowe nr ARPLAST.01/04/17

Poniżej zamieszczono dokumentację do zapytania ofertowego nr ARPLAST.01/04/17 w zakresie dostawy, instalacji i uruchomienia laminarki.
Uwaga: Termin składania ofert dot. dostawy, instalacji i uruchomienia laminarki – do 12.06.2017 r. do godz. 15.00
Dokumenty do pobrania:
Formularz oferty (pdf)
zał. 1 Oświadczenie o braku wykluczenia (doc)
zał. 2 Specyfikacja techniczna (doc)
zał. 3 Podwykonawstwo (doc)
zał. 4 Powiązania kapitałowe (doc)

Informacja o wyniku postępowania ofertowego w oparciu o zapytanie ofertowe nr ARPLAST.01/04/17 dot. dostawy, instalacji i uruchomienia laminarki
wynik postępowania ofertowego (pdf)